Om undersökningarna

Arbetsprov är en vanlig undersökningsmetod vid utredning av personer som har ansträngningsrelaterade bröstsmärtor och andningsbesvär.

Undersökningen tillämpas också för medicinsk värdering av vissa yrkesgrupper som rökdykare (Brandmän) och vid arbete på hög höjd.

Det kan finnas många orsaker till bröstsmärtor. Syftet med arbetsprov är för att avslöja om orsaken till bröstsmärta är hjärtsjukdom dvs förträngningar i hjärtats kranskärl.

Vid förträngningar i hjärtats kranskärl uppstår syrebrist i hjärtmuskeln som gör att man får bröstsmärta vid fysisk ansträngning och/eller psykisk påfrestning. Besvären kan även uppträda i samband med vistelse i kyla och blåsig väderlek. Symptomen kan också yttra sig som andfåddhet vid ansträngningar hos äldre personer.

Syftet med arbetsprov är för att se om det uppstår bröstsmärta och samtidigt EKG förändringar  som tyder på kranskärlsjukdom.

Arbetsprov kan inte med säkerhet utesluta om din ansträngningsrelateade bröstsmärta och andningsbesvär beror på kärlkramp eller ej.Därför gör läkaren bedömning utifrån din beskrivning av symptomens karaktär och dina riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och beslutar om det finns anledning till fortsatt utredning med andra metoder på sjukhus.

Förberedelser för arbetsprov

Lämplig klädsel helst träningsskor och kläder.

-Ingen stor måltid 1-2 tim före undersökningen

-Ingen rökning 1-2 tim före undersökningen.

Undersökningen består av olika faser.

-Anamnesupptagning av läkaren

-Läkaren lyssnar på hjärta och lungor

-Du kopplas  upp till blodtrycksapparat och EKG-apparat

-Blodtryck och EKG-registreras kontinuerligt under och efter arbete.

-Belastningen är lätt när man börjar men belastningsstyrkan ökar varje minut.

-Du skall cykla tills du inte orkar mer.

-Observation av EKG-förändringar och blodtryck i 4-7 min eventuellt längre efter arbetet.

-Undersökningen tar totalt ca 20-30 min

Traditionellt mäts blodtrycket i vila i samband med besök på läkarmottagning eller på sjukhus.

Om blodtryckmätningen visar högt värde upprepas mätningen 2-3 gånger med ca 1 veckas mellanrum för att se om individen verkligen har högt blodtryck.

Alternativ till blodtrycksmätning 2-3 gånger med 1 veckas mellanrum är 24-timmar blodtrycksregistrering i hemmet.

Vissa personer har högt blodtryck orsakat av spänning eller nervositet i samband med läkarbesök men normalt blodtryck annars.Denna typ av högt blodtryck  kallas för ”vitrockshögtblodtryck”.

För att särskilja ”vitrockshögtblodtryck” från verkligt högt blodtryck görs ofta en 24-timmars blodtrycksmätning.

24-timmars blodtryck görs också som evaluering av behandlingseffekten hos patienter som medicinerar för högt blodtryck.

Förberedelser

Det behövs ingen förberedelse.

Du kommer till mottagningen för uppkoppling av blodtryckapparaten som fästes runtom midjan med ett bälte. Apparaten mäter automatiskt  ditt blodtryck med jämna mellanrum, vanligen var 30 minuter dagtid och 1 gång i timmen nattetid efter kl 22:00.

Du kommer tillbaka till mottagningen 24 timmar efter uppkopplingen för  avstängning av apparaten och avläsning av resultatet. Du får veta resultatet direkt innan du lämnar mottagningen.

Med Holter-EKG registreras hjärtats elektriska aktivitet  för att påvisa om det föreligger hjärtrytmstörning som förklarar symtom så som hjärtklappningar och plötsliga svimningsattacker.

Chansen för att upptäcka hjärtrytmstörningar beror på hur ofta symptomen uppträder.

Om dina symtom uppträder dagligen kan 24-tim registrering vara tillräcklig för att upptäcka om dina  symtom beror på hjärtrytmstörningar.

Om dina symtom uppträder 1-2 gånger i veckan kan möjligen 48 -tim registrering påvisa om symtomen beror på hjärtrytmstörningar.

Det finns också 7-dygns registrerings möjlighet som  kan utföras på sjukhus.

Om det är svårt att upptäcka med dessa undersökningar så är det av stor vikt att du söker akutmottagning eller närmaste läkarmottagning för registrering av EKG under pågående rytmstörning.

Utförande:

Du kallas till mottagningen för uppkoppling av Holter -EKG apparat.

EKG-elektroder kopplas till en registreringsdosa. Dessa klistras på fem bestämda områden på bröstkorgen och dosan bär du med dig  i ett bälte runtom midjan eller axeln.

Du får en dagbok som du skall skriva  i om du får symptom.

Du skriver exakt tidspunkt för dina symptom och om de är vid aktivitet eller i vila.

Resultat:

Analysen av Holter-EKG kan ta några dagar.

Resultatet sändes till din läkare som har beställt undersökningen med rekommentation av behandling om behandlingskrävande hjärtrytm störning påvisats.

Förberedelser
Det behövs inga förberedelser.

Hur går undersökningen till?
Du ligger på en undersökningsbrits och läkaren håller ultraljudgivaren mot din bröstkorg och förflyttar ultraljudgivaren till olika områden på bröstkorgen.

Hur lång tid tar undersökningen?
Undersökningen tar ca 20-30 minuter och du får veta resultatet direkt efter undersökningen av undersökande läkare.

Vad är det man kan se ?
-Hjärtats pumpförmåga.

-Hjärtmuskel tjocklek

-Hjärtstorlek

-Om det föreligger förkalkningar i klaffarna

-Om det föreligger läckage i klaffarna.

 Observera: Ultraljud av hjärta kan inte påvisa om du har förträngningar i kranskälen.

Vill du veta mer? Kontakta oss


Vid akuta besvär, kontakta 1177 alternativt SOS alarm på 112.

Läs mer om "GDPR" och hur vi hanterar dina uppgifter.

Du kan också mejla oss direkt till info@hjartkoll.nu

När du söker vård på Hjartkoll.nu registreras olika uppgifter om dig. Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård. Personuppgifterna behövs bland annat för att kunna erbjuda en god och säker vård. Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på vilken typ av vård du söker. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Det kan också vara information om besök på andra vårdinstanser, sjukhusvistelser, undersökningar, behandlingar och diagnoser. Dina personuppgifter lagras så länge det finns ett behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det innebär att uppgifter i patientjournalen aldrig lämnas ut till obehöriga. Hjartkoll.nu kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till andra vårdgivare eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Den som arbetar i hälso- och sjukvården får bara ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.